TRENDS OF
THE SEASON

TRENDS OF THE SEASON

Stylist – Michele Bagnara
Ph. – Xavi Gordo